Sign-In:  
New Member: sandra sequeira, UK | Join Now! |

Feb 06, 2016
P�x� ��A��g�: ���v��Av� D��� ����� ���P�g�A� ���m���� P�u��AZ�� ���P�g� �s��ê� ���P����U���. ����P� P�u��AP� fv��A S�Ai�i�� P�v�� wv��A ��g� ���P�g�Z� ���v��P� S�Ai�i�� P�j��. ����� ��V�A D��ۣ� ��Ai�i��, D��Z� - ���r� ��i�AAi�i�� G�����g� Sɼ�ƣ� D��ۣ� v�AZ� x���� DAi�i�̯����� P�u��� Gq��� P�Z��� Qv��� �g�� C�����U� v��? De� wA ��A��g�Av� D��v� Ai�i� ��Av� v�g�Ai�i� v�AZ�� P�u��� ��i�v�� D��i�� ���wAv� Rg���Z� e���� RAZ����v�. e����v� v��� P�u��� g�P��̸�Z��, e����v� v��� P�u��� ��U�Z�� Ai�i� P�Ư��Z��, e����v� v��� �P���i� ���v���Z��, Ai�i� e����v� v��� P�u��� ��Av�A �s�P��AZ��, ���u� v�t�A ��t�� P�a� j�v� D��i�� Cv��U�AP� Ge�� �s�lA�� j�v� D��i��A ��t��AP� Gv��AZ� ��Ľ�A��Av�.
v�Ī�i��AAi�i� P�x� ��A��g� P� v�Ī��� P�u��� zs�q��AP� ��ģ� D�����g� v�ī�
info@mangalorean.com ��� E����Ai�i��P�, v�Ī�i�� JP� v�����g� ����A v��� zs�q�� �ê��v�.

��i�Ai�i����U�����A,
��i��AU����jAi�ģ�.P���i�

Pq, CePg
KP QPm g

PAUZ gA gA gU۸A QPnZA AAii ۯA uƣ vP ̯ PP̺Av AUۯ. QPm g eA; eA vA guf, zİå mæ, Eg P, PAn Aii CAvggAii ZA, mɸ Aii q. nAv AiAA gP Z v ZPA v. vA AiA ZPA Zۯ.

zsi UZ PAU vZ DAii Ai JPZ v zPģ, DڥjA vuA PSA WƼA P, Ug zvg Aii Eeg eA Egz vZ Aii vP gA P A. u PAv PAU zq Aii vgAii KPݪi ıgAii Aii. va q iv Sɼ, vAii QPm. DۣAZ v grAig Ug SɼA, P zê ˰AU PZAv DAị q e iv Aii, DuAii q evZ KP Sɼr evA A aAv wAv RAZ q e.

E̯Av egAii v KP DgAqg e, ˰AU eA, ðAU Aii nAU, wA ıg D. QvP g v Dۣ x E̯ x Wg DįZ, SɼAUP zsAۯ DA sīZg PP qۥgAv Sɯۯ. E̯Z niZ v Pɥ֣ ejA vP Avg, f Avg JzƼZ vuA DA A UdįA.

PAUZA RgA A AUz , u A DA z e A fZ v ejA vZ EA vP PAU PAU u ǯ v DvA PAU AgZ siz e. E̯ZA P A PƯfZA P g Pv QPm EwAv ɸA WqA. vZ UuZ Sɼr v e. Ug, AUPg, z, gdg , Qi, P zê, zò, g Ev. Dڣ j ģv Pɰ vg DP ge mg, g mg SɼAP D̸ dgg ļAP g A v g eu.

PƯfZ niAv vP Aii Z SɼAP D̸ ļ DA vu v D̸ g P U DA VAZ PƯe niZ AiiPɥ֣ e. f mg Z CAvg PƯfZ Zg i Ds z je ejA, fZ niAv vP SɼAP D̸ s. zĸ UAv vZA vP ge mZ CAvg f QPm ZA SɼAP ļA DA v ɸ mģ e AZƣ DAi zPģ vP geZ guf niAv D̸ ļ. Ev Aig vP ļA dAii vZ vA PAZA eA.

vuA sU Dۣ DAiḭA AA DvA vP aA eA, DvAa QPm Aii PAAii GtA v, a vAqƮg, zq, g UAUư, CA eAi vAvAv vm Di zɸZ niAv Sɼƣ D. iq SɼrA PAUP j zP , S PZ igAP . u JzƼZ D ZA Swg vZ Aii WvA ã sjP PgAP v P . guf niAv va AZ eZ vP PAAii E Ai ļAP U.

u PAUP PA vgAii KP A Di zñZ niAv jUdAii D D vuA D ģv g. CA v AU zñA ZA fPƣ DįA A AZ Az sq Qۣ lgP ZA qAv q. JPZ AAiiAZA m qA CPZ nZ Ru U, CPZ vZA m qA D JPP Jge Q v sAii z. CA PAii Az Sɼr QۣP .

AiA e PgaAv, êi CPi, Pg AiĤ, Cݯ geP, AiĨ DRg AZ ˰AU JzƼZ Di zøZ nAUZA APq qA. EvA iv Aii, z Cg, EӪii G P, z D tA ļƣ Di zɸZ ˮgAZ sg øg vg Pg Pɯ. wã mɸ ZA DA AZ q zã mɸ JzƼZ Sɼƣ e DA zƣA Qۣ fPA. Qۣ fPA P Aii vg D zø uA. w mɸZ JP A g UAUưP Ppu mAv zBS Gzɰ DA zq På֣ﲥ WdAii qA. v Aii ˮgAP zsĪ zsĪ JzƼZ zsƩ WmZ mjA e, vu DA PAU.

R vA vAZ n DA g izsiA DvAZ QPm niP JzƼA sê zĨ D Cv nêi u ǯAiA.
EvAZ vP CUPgP m Qָ ɼg qƣ zAg eA DA vP Di zɸP nA AidAii qA DA DvA vAP zP PuP zqA? CA ɯPgAa zg PAUZg Uɰ DA PAU GmGnA sgwAii niP sw e. wA mɱ Z g eA DA PAUP AvA SɼAP ļA vgAii zg SɼAP Wq Wq GzP, mA, U A GgP q.

PAAii w mɸ ZAv sê PuZ V, mɸ q eA DA xqZ A q Z g eA, u Aii wã q ZA JPAv DA fPA DA zƣAv A. DvA Pu WAiį, zPģ Zƪ qP PAUP D̸ ļ. vZ ɼg vA gP SîuAv PrdAii uƣ Dİ ZAP Ľ.

ZƪA q EizAv DA DA Di zø mø fPƣ AU AZA DA Qۣ ߸ ǪgA wA v g ig. vAvA gA ˰AU ZA g PAUZA iv.
10-2-45-2 g zs ǪgAv zã q DA AZ g ţ zã Pn Wv.
DvA Di nia Pn aAvAP r. PA vgAii aa Pm gPdAii uƣ vtA P WA DA NAU PgAP gAz ɪUA PAUP zsq. UAP Ce, DvA i CPi ˰AUP AiAg D DA PAU D PA Pq ܪvg z SɼAP v Pv.

Ai ï i CPiZ AAii P PAUZ PAv g e. JzƼZ qA Azsģ vZ Prg GU eUZ v. vAP, vAZ UAnAP, vPP, AAiiAP, PĸAP u JzƼZ v sů P e.

zĸ ï WAP CPi DAi e DA PAUAii. zĸ ïAii CZ mzsA jUƣ Pn Aii Uɯ. CPi gɣ vPZg v z.
'' m Ƭģ S è iv. AUP JzƼZ Zg , KP U uƣ KP g PqAPAii D̸ v. PIJZ JPäP zsA JzƼZ
0/0 (.2 N) u ۯA.

w ï P vgAii AdAii, A vg Cڣ ˯ eAA SA uƣ PAU KP Wr aAvA DA KP Wr zƼ zAţ D zɪAP G Pɯ DA DP Aģ g. CPiZ w ï Ev s DQ, PAU zg mZ Aii PIJP Uƣ vZ nvgZ m KP sAq WAA DA v ï w Z îgZ vP Aii Zƣ AqjP Uɯ.

PAa è UP DAiv, u vu EArAiiZ Gs. JPZsgA PɪgģA C Pɪg PAUZg WAAi. ɪU Aiêţ PAUZ nP D m ļAiiU.

DvA g qg g zRAiiۯ
4/0 (.3 N). CPi DvA Av, gU vZ zƼ Ge APۯ. DvA ɪU AiĪţ uU " DvA CPi ˣg WAP g, zPģ ZvAii" u. Zƪ ï WAP Dį CPi vAZ PɯA, ï vPP UAP DAi, DA PAU f CP m GPA, DA v ï mP Uƣ CPAii Aii Gq DA Pm QågZ m qƣ CP Ar.

DvA P GZA e DA CPi Aii. qg g zRAiiۯ
8/0 (.4 N). PAU QvAZ u. vP Cdƣ ï Z .
AZ ï z Aiê PAUZ zA UAmP Uۣ KP Wr PAAii AAiiAa T rUAii zĨs PAUP DAi. A vAi m. DvA CSZ ï Wɪ CPi DAi DA vZ z AAiiZ Az AiP PgAP v Pv v ï vZ AAiiAP Uƣ z rå g U PIJ gv AqP Uɯ. qg g zRAiiۯ
12/0 (1 N).

PAZ ƨP PAAii v v. Za gv j e. DvA zĸ Ng ɪU q Pɯ. DA zã ǪgA sg g. DvA w Ng CPiZ D PAUP SA x zsAii DAiA vA vZ uA z m e Sɼ DA gv zã Ar iv g e ø. PA PA Pɯj PAUP A PA Wq A Rz iӯAZ . CPi ˣg WAP AAiį. QvP g ˣg W gP ï PAU AqP zsq (Aii ).

zs ǪgAv JzƼZ EArAii uA g Pq. AvA PAUZ
44 DA ɺUZ wø DA KP JP. DvA EP Ng WAP AiĨ CRg DAi DA úU Sɼۯ DA Aii ƯP Pg i. PAa gv è g e. g DvA 81/0 (10.1 N) e. zĸ ï WAP Dį AiĨ DRg Ev gU DQ, DvA vZ zĸ Ư ɺUZ mzsA jUƣ zs PnP Az snA Aii Gİ. CP PIJZ PA è g Pɰ.

DvA m PgAP a DAi. u PAU PAii AUAP AAiįƣ, a KP g Pq PAUP SɼAP A DA PAU DvA vZ m AAii Pgģ Z ƯP PAAii nP DzvQ AAii m eAiA DA v ï gv mP E U DA v ArP Uɯ.

g e
86/1(10.4 ê). DA PAU DvA 48 gg D. DvA AiĨ gUg m DA AZ ï z sů mø W DA PAU fZ Dɣ v gAi u JzƼZ ï Aii DA PAU DA a zã g Pq DA P Gs g. PAUZ ߸ g. ߸ g evZ vuA DA ɯm Pq m GPA DA Aii AivV u ɯA. PAmlg u ' zɪP v, sê zêgAvZ Ĥ eAiAii' u.

DvA zg D U Pɪgģ PAUZg Pɪg sP PjU. CA Ai Aaø êg ev EArAiiZ g zƤA EP e. PAUP C AZjP wã g eAii D vg aP C AZjP vɫZ g eAii D. PAUZA nAU EvA gA gAiv u Rz vZ u. JzƼZ Qۤ P֣ EӪii G P̣ v ˮgAP qA vgAii Pu aP eA Aii PAUP eA Om PgAP eA . sq NgAv PAU C AZj i D gv CA m Aii GPA DA PɪgģA vZ vg Pq.

Eɼg xq Wq Wq, GzP, vĪ Wɪţ Aiv DA xq PAUZ ZAZ q Azۯ.
Ce g U Qۤ Sɼr Zģ e. ߸ NgAZA Z v Ng Q DۣAv AA DA a JPA vg gg D vg PAU JPA o g Pɯ. sgv A Z ê PnAA fPA iv Aii Zg q lƣAm DvA zã zã e gg eA DA PgaAv SɼAP D sʣ vɫ UɯA.

PAUU i Ds z Z u AZ. øsg Sɼƣ Dį PAU zʻP jw Ae vZ v eɪP gAA mZ sAii Uɯ mg vZɯVA P iU Pj ļ. ZAii ƯAv zr v u PAU v PjP ɪ v vgAii vZ QvAZ PgAP eA. vPu xAAig ǰA q W DA PjP zsAAi DA mm vPvA PAUa P zs vP q W DA JP m KP A ZgAP zsA. DvA Aeg vPvAVA G iP jwg . gA g UAUưP PAUP NAU zsqP VP . nA PAUZ Asua ʪ Pge D, DA JzƼZ PAUP DA a vAqĮgP vtA JPP v qvV u AUAP zsgA.

zã A GAv eA D sʣP JzƼZ ɥgA, nA egv vAiig PɯA, UAUư Pg, a êi CPi, PAU AiĨ CRg u. PAii w ø Gzɯ DA CSZA Z A Dį P Ev sgQ, xq Gs gǣ Aii Z A PƯ e.

EArAii mø A DA AiA ðAU PgAP qA. PAUZA ˰AU v gA ZA DA D zs ǪgA vuA wã Pm Pq. DA KP PZ zs. Qۣ zƤA Z g Pq. DA EArAii g PA Pq DA vAvA PAUZ m g D.

v PAUP i Ds z Z Ľ DA QۣAv AiA q lƣAm fPƣ nA Aiv Kgmg ǰAa, vPvAa, PAa, g g. sůAZ vg QvA. vPvA sm Pqۣ CA sUۯAQ PAAii ghUuA AivA.

u vZ gwA DAzsAv Dį v ZQzAv sg WgA PƸA DA eAi P UwP e.
zĸ v PP̺P ۣ Ce, JzƼZ xAAii vPvA q W DA vZ DAii vg Pq e DA vAZɯVA PAUZ UuZ AAv, vuA SA SuAv, vP SAii eA SuAv Z eA. U P sg ɯ PAUP Ce. JP v Pv
vP PɯA "EArAiiZ a u vP PA DAA vP PA ?"

PAUP PzA KP A Cu Wg Zƣ KP Wr Aw zsɣ ƸA u sUۯA. u ! vZɸA eAA GA nAv ʪ Pge DA.

v Aeg PAUP n Zg AiA SɼZ RAZ PgP Sɯ Ai e Dį DA fvAia Ue g Aeg nAv PAUP DA aP JPP vĮ Pgģ D. " aAii vAv eɪ DA PAUAii, a v vAqP W DA PAUAii, aAii PAv G Wv DA PAUAii, a vAv m zsZA DA PAUAii vAZ, vg zV JPZ u eA"
zĸ u "a ˰AU Pv DA PAUAii, a P iv DA PAUAii, a AAiiAv zsA DA PAUAii, vg a DA PAU JPZ"

zĸ RA PAUa r vg Dİ. ZquA gP A vZɫAv Rg, EArAiiZ QPnZ g A gãAA. sPv v JP g Rg DAzsAv Dį ZQzAv. PAUP EArAiiZ S P֣ PjdAii u gįA.

PAUP QPm Pį PZ u AU vgiP nAv EAlg A Dį. v AUA vg vgi PAUP v Pɣ PAU guf SɼAP U vzA x iv. nZg vgia DA giPAv CZPga EAlg Z۰ DA zV vAZ zsyA Av C Zg zv. giPAv CZPg aAv DA vgi PAUAv. vgi AUۯ "A AiAZ euA PAU Z fPAii A"

zĸ PAUP nZ PgPiAv EAlg g e. w PAUP zsģ zò PA D, PPPï JP egvP fv Ai sAiQ vZQ zq ɦ sAi DA PAU DvA v Uĸq. wA vZ gAiį g Um PAZ Dį DA fuAv Um rv PAUP KP Um qA egv g AZ P vA u s Uɯ. Aeg s Uq PAZ Dį.

PAUa PƯe Azs e. vZ Aii PqA ã UA AP is PɯA. PAU Aii Pi PjA Wg ƸAP AUA DA vZ ɼg AP PiP Ce Dį. ģdg zP Dį Ce sg, Pu Ji.Pêi Pɯ vg Pu Ji..J Pɯ, u PAUP EAlg ۣAZ CAv ģdgZ z ļ. u vP zAAii APP PiP ZAP eA.

DAig egAv U Dį. A ģv, ģA gAP UA, fA DA xrA mZ sPɣ ۰A Rsg JP Z v g RA sAii e. AAii PAUa gAU vg vA S g Aiv, P JPP Rg Wɪ. Pɣ vZ Peg Av, Pɣ vZ DA g SɼrAP vĮ Pgģ. vZ ɼg eAv KP lƣAm DAifv PɯA DA DvA PAU EArAiiZ niAv CA ܣ yg PɯA. EArAii, fA, îAP CA wã niA D lƣAmAv PAU wã AZj igģ EP Pm Wv DA i Ds z je fP. EArAii e P fPƣ DįAZ niP AgAvA õ nêi u vA Pgg A.

įqAv PAn g AiĪ JPZ A vg P į Rg vZ v g CPgA b. u e Pa, SɼqAa vg S g. ex nA AivZ vZA ï ƼP ZqA. DvA vPv nZg PAUP DA qã qģP vĮ Pv. P qģ ˮgAP zsvQ vA PAU u bA. aP, ɪUP Aii gP DvA wv s (ï) v. Kgmg Aii vAPA WA Dį vPv AiA PAUa EAlg Wɪ GAv gP, aP, ɺUVA A Pv.

zøZ Uø ɥjAZ zsĪ CjP Aq x PAUVA Peg eA P Aiv, ưq x gƬģ Aii PAUA eA DvA. PAU RgZ zɸZ g e. g zUA gA PAUaA, rAU, jAUAZg PAU mg, Pmg, SAA, AiAA, r Um qA, ɦ AiAA, Um SA egvAP PAAii P vA. xq ZA PZ Q UA Aii wA ɣgA Zgģ A PɰA. DA vAZ AZgAii PAU dۯ.

P ø g ev A PAUP PA. DvA EArAiiZA nêi AgAvA vA nêi u vA bǣ DAiA. m ê qAv EArAii JPAvAii APvA. sqA lƣAv DðAiiA SɼAP EArAiiP DðAiP ZAP DA. w vAiigAii e. PAUP zø, , ģA, s DA xAA vPvA PAUP JP m KP A PvA DA PAU wA ӣ e v.

Qø Z eA DA AiA q. Aii NgAv U PUx W ï PAUZ mP Uƣ PnZg q DA Aii ƯP PAU Om. DA A Z EArAii A. DA vA PAUP ' Ds Jge' A è A. zĸA ZAii EArAii A DA AvA PAU sPv wã g Pq. DA Zg Pu v WAiį. DA w Zg CP Z vm SɼAP DAi DA gA Sɼ DA
92 g Pq mm e G. EArAii A Z fPA.

gv vPvA zsAǣ DA, u vAP eAii D DvA Aii a, Aii ɺU, Aii g, Aii zq, Aii PAU.....

****** i *******
KP QPm g PuP gu:

PAQ 'wPzsia gAqe' e JP RAv Z JP v iP EAii P f ..a (gU vq) vA PgAP . gv vZ Z g PZ Cg e AU.

'E-izsi' DeP i e DA RAZA izsi ۣ Ĥ RAZAii JP ieAv fAiAZ PZƣ A eA aAv. Ĥ gP C sAuZ R DAiv, Z, GAii, gAii... Ag.

DA Z jUvɪzsA C izsiAP vgĥZ JP Pgģ s D PA sê ɪv jw CA ƼA dAiiv Aii. P 'Pd' D 'd' ev DA 'd' D 'Pd' ev Aii... QA APA Aii DASAA g evv, Ag KP eg e - v Aii AU WAii vvAZ eg. DA ej ɪAv fAiĪ D Ĥ igPg f fAiĪ D.

'KP QPm g' KP PtA DA AvA Wv Aii PA PuAZ Aii D PAU ev u zsRA. DA PA KP izsi Cu AgAv sê HAZ u zsRA ƨsAv PAU vP UP ZqAiiv A zsRAZ e Egz.

JP nZg A zUAZA Az DAii̯A, v zUA JP giAz CZPg (aZ PZ) DA zĸ Aiı (e Cu ɺUZ PZ uۯ). DA vAZɯVA a-ɺU sUug P Gm֯, Sv, v, zsv A A ZZ vPv V Aii A DAiA A AV A iP PAP vg e jAZ A Zgu A SA PAZg iP Ĩsw D iv Aii.. e wAv JP A PrA DA vAZ ï e߸ Pt.
 

 
 
Privacy  |  Terms and Conditions  |  Tell your Friend  |  Contact Us  |  Join Us  |  Home    
Site designed and maintained by Mangalore Media Company