Sign-In:  
New Member: sandra sequeira, UK | Join Now! |

Feb 08, 2016
P�x� ��A��g�: ���v��Av� D��� ����� ���P�g�A� ���m���� P�u��AZ�� ���P�g� �s��ê� ���P����U���. ����P� P�u��AP� fv��A S�Ai�i�� P�v�� wv��A ��g� ���P�g�Z� ���v��P� S�Ai�i�� P�j��. ����� ��V�A D��ۣ� ��Ai�i��, D��Z� - ���r� ��i�AAi�i�� G�����g� Sɼ�ƣ� D��ۣ� v�AZ� x���� DAi�i�̯����� P�u��� Gq��� P�Z��� Qv��� �g�� C�����U� v��? De� wA ��A��g�Av� D��v� Ai�i� ��Av� v�g�Ai�i� v�AZ�� P�u��� ��i�v�� D��i�� ���wAv� Rg���Z� e���� RAZ����v�. e����v� v��� P�u��� g�P��̸�Z��, e����v� v��� P�u��� ��U�Z�� Ai�i� P�Ư��Z��, e����v� v��� �P���i� ���v���Z��, Ai�i� e����v� v��� P�u��� ��Av�A �s�P��AZ��, ���u� v�t�A ��t�� P�a� j�v� D��i�� Cv��U�AP� Ge�� �s�lA�� j�v� D��i��A ��t��AP� Gv��AZ� ��Ľ�A��Av�.
v�Ī�i��AAi�i� P�x� ��A��g� P� v�Ī��� P�u��� zs�q��AP� ��ģ� D�����g� v�ī�
info@mangalorean.com ��� E����Ai�i��P�, v�Ī�i�� JP� v�����g� ����A v��� zs�q�� �ê��v�.

��i�Ai�i����U�����A,
��i��AU����jAi�ģ�.P���i�

ge s gg, 0i.P

Pj v

 

D0ii 0ii zV AgAv zƼAZ P rA zê j u DA D0ii̯A D. u Ag gZ zêP De ģ Q GAv D0ii 0ii PAZA qAV? P Dį ɼg iv zɪZ GUظ ģP 0iv. RAZ0ii P v ɼg Ĥ Du zê u aAv DA vP e0ii e j vZA fê Zƣ g.

 

De ģP e0ii QvA? 0i DA A. A zã eqAP Ĥ QvA0ii PgAP v0iig D. DSP vP ļA QvA? Zg m iw. vA è Dg iv. A0ii vg g A0ii g0iiZg A smƣ zƼAZ P vj i0iiP ej e. q Ĥ A0ii Gqg vP z E Gt u AUv eg P eu0ii DA ģA, P ʯ A0ii gwP Gqg P QvA ue? vīAZ aAvģ 0ii. D KP Pt "Pj v".

 

ê Ļ , j Z P, j q zP, gA P ê KP g mP re eg vP Qv P Dv uƣ vīA eu Dv. DeP AgAv DQ P; ej D0ii 0ii sgAP d GAv vAPA A vAZ P0i. v zPģ vAZ m Azģ ej vAZ sgAP Pr e0iiӯA ê vAZ ivg Pg 0iiAvA gA WgA gǣ DPZ qA DvAZA A s e D.

 

ej DjPAv KP q ArP zPg. va D0ii ã KP g e UAAv Pg D. vP zPg e0i u D D w wZ WƪP Wg AAP q, gAAv Az gA wuA Pɯ. xA Pɯ 0iiA vtA KP vAZAZ A qg Azģ eja zPg eA D vtA sU. ejZ 0ii lg KP DAv Pg e Pv DA 0i x Az gA 0ii gǣ vAZA U Pej fê vtA vU Pɯj Aģ A. ej xq vA UA DvAv Pg UAAv Sg PAP m zgA.

 

lg DA ãAZ JPZ UZ v ej. vZ sqg KP mP jA ã UAAv Pi q Wƪ DA sg AUv gA uƣ w Dİ. w 0iê wã 0i e iv. KP ø Aeg eɪZ ɼg ej vZ fuZ S m Av D0ii DA 0ii Pqɣ ܥ Pɯ.

 

va D D0ị lg D ãP eɪ va GAr vP g̰; ej vP Pvj vtA vA vgu zsg A.

 

eja D sUAP GuA g zs S gĥ0ii e0i. QvA PgA uƣ ã DA lg Pg gwP z ۣ RAw ƣ aAvAP VA. vAPA vtA AzA qg APP Dqƪ zgA qg zĹ m AP A. vAZ g uƣ vtA APa ɪj Pɰ.

 

APZ ã vAPA ļ DA g zs PAZ sg vtA ejP . ej DjP ǣ PAP U D g m0ii Pi PgAP U. zã gA g ej ejZA sã 0ii v eA ãP DA lgP 0iê. AZ vAP nA e . KP PIJ va Rg w RAv eg zĸ PIJ jugA 0iê zsƸA r RAv e D.

 

lgP ejZg gU Av D0iij ãZA vAq ɪ g vAq v gۯ. KP ø ågZg 0i.P.Av gA e0i uƣ öP qA. ã wa Cj W DA 0i.P, 0iA zê wP s PɯA. wZ Pqɣ DA sAUg g Pģ DA lgZ .Js.Z PgP Pqģ 0i.P. 0iê A.

 

Zg gA g eA vAZA ju g sjP eA. ã UAAP 0iê . lg ãP ɪ AvƸ WA GquA. Zg gA GAv vuA 0iZA vAq AA. v gwA vAPA vZ GUظ D0i. fê DV AV uƣ wA GA VA. v ɼg Zg ejZ EAl Zƣ D. A ɯ lgP AvƸ vqAP e. De zê iP v AvƸ uƣ Avø ƨm igۣ lgP zsAv zS g e D lg PWv e vZ u q.

 

ã DvA zs . Ev P wZ fêAv D0iij wuA eg PgAP A eg ɼg wZ DzsgZ SA PƸƼ qۣ wZA zsg UدA. lg gƣ zã A w RAw qɸ e.

 

UA q Dm gA GAv ej D 0ii Ʀ0ii, sVA ɰ DA Aw0ii AUv UAAP D0i. ejZ lgZ sm tZg Gi̼0ii ʯ. ej PA0ii eg APA. Ʀ0iiZ 0ii sɰ j0iį Jm ߸Ug. sɰ v WZA DAzeg S WA DA Ʀ0iiP PgqAa D zPʰ.

 

ejP D q DvA P. wP ǥ Pg. DvA DP Pqɣ Ʀ0ii ejZA S üA UA v Wg Av. D0ii QvA PgA? w Zq ø AZ. wP AU 0iiAvAZ DiAv sj PgA DA EA wZ PP 0i d PgA uƣ bɪ Pɯ.

 

D0ii Ÿ eUZ ɥgg wa Ww. Wg PA DA D0ii KP DiAv sj P wA nA DjP GA. ã KP e w v DiAv GgAa vAP ww ɪ Pg g.

 

KP ø ej j P Dۣ vP UAA x DiZ zZA sã D0iA. z ã Ag Aq Av wA. " szg A ĸ jh DA, vī PgA Azg g, vĪ RZ Qv0ii eA A vA" uƣ sǣ Azs PɯA. z vZ GAv sǤ PgAP A DA RZa n 0ii zsqAPA.

 

D0ii gƣ zs gA ej JPZ UAAP n D0i DA v DiP Uɯ. fêAv PAU v e. Ʀ0ii ǥ PgAv g. eqA sUA DA eAAA qA. v eţ PA v ZP e Pi GA, AUv zPga rV G. A GA, s0i G, vA DPP UAAP Dį ej. v ɼg KP ivg i eja P zsj. "D0i0i v, vf D0ii AU g xA P wZ sAqg w mvv....."

 

ej fv e "P QvP wZ sAqg w mvv g?" u Zv w CA u, "ej vAA wP DiAv sj P Uɯ GAv wuA UAAv PP Ƹ Gg Pɯ. vĪA Wg iv PA0ii DA E 0i z Pqɣ ê Uɯ0ii eg wZ Pqɣ 0i.P.Av Pɯ 0i D vA vP Pv vA. v 0iiA wu UA Dva v0ii qɬ. Dx sgAP E̯ AzʯA. PP 0i . De AsgA sVA wZ 0iiA Pv. zs 0i wuA 0iiA De mʮjAU P fê Pqv. UA P weA ã sɸZQ Uq P wZ sAq vAZZ 0iiA ig svA sAzģ qg ej" uƣ ãa KP q ejP .

 

ej D0ii sAqVA Uɯ DA A Wģ gqAP U. z:SA zƼA zAǣ D0ii sAqg rA. vɣA KP v ejP D0ii̯. " ej D0i0ii v, SA Uɯ0i v iP AU JPP q? AvƸ e ej vP ɪ. DA AA zszƲ zv." ej ĸgģ ĸgģ gqƣ AUU. "iA0ii f ZP e, A ve UZ v A0ii, A KP Pj. KP Pj v" uƣ z:SA v AUU.

 

ge s gg (0i.P)

 

 
 
Privacy  |  Terms and Conditions  |  Tell your Friend  |  Contact Us  |  Join Us  |  Home    
Site designed and maintained by Mangalore Media Company