Sign-In:  
New Member: sandra sequeira, UK | Join Now! |

Feb 10, 2016
P�x� ��A��g�: ���v��Av� D��� ����� ���P�g�A� ���m���� P�u��AZ�� ���P�g� �s��ê� ���P����U���. ����P� P�u��AP� fv��A S�Ai�i�� P�v�� wv��A ��g� ���P�g�Z� ���v��P� S�Ai�i�� P�j��. ����� ��V�A D��ۣ� ��Ai�i��, D��Z� - ���r� ��i�AAi�i�� G�����g� Sɼ�ƣ� D��ۣ� v�AZ� x���� DAi�i�̯����� P�u��� Gq��� P�Z��� Qv��� �g�� C�����U� v��? De� wA ��A��g�Av� D��v� Ai�i� ��Av� v�g�Ai�i� v�AZ�� P�u��� ��i�v�� D��i�� ���wAv� Rg���Z� e���� RAZ����v�. e����v� v��� P�u��� g�P��̸�Z��, e����v� v��� P�u��� ��U�Z�� Ai�i� P�Ư��Z��, e����v� v��� �P���i� ���v���Z��, Ai�i� e����v� v��� P�u��� ��Av�A �s�P��AZ��, ���u� v�t�A ��t�� P�a� j�v� D��i�� Cv��U�AP� Ge�� �s�lA�� j�v� D��i��A ��t��AP� Gv��AZ� ��Ľ�A��Av�.
v�Ī�i��AAi�i� P�x� ��A��g� P� v�Ī��� P�u��� zs�q��AP� ��ģ� D�����g� v�ī�
info@mangalorean.com ��� E����Ai�i��P�, v�Ī�i�� JP� v�����g� ����A v��� zs�q�� �ê��v�.

��i�Ai�i����U�����A,
��i��AU����jAi�ģ�.P���i�

jAv

zBSA

 

gʯ zsAۯA....

 

A UAP s0ii gA.

 

wã A GAv AA Wg 0iAA vg, fA aAvA e UZ AZg vA - JP Z0iZg ZPPg e WA۰A. DP vA UAAvZ Dv ? zA vP A v D eUgZ vA iP ļv ? e U vA Pg Pjv? AZ aAvA U mg iP zsƸ۰A.

 

zã Aa m AA PA nA W. DvA iu w ø Gg, D wAZ aAvA v .....

 

vZA A iP Pv vA. vZɯVA GA D̸ A WA v. vg vuA e PAv eU Zg; eA UA fê vZZ S Swg D uѧj e D, DPAP, A .... vZZ Av aAvA. Qv A vZ U Pj? Qv ĸ A vZ Wɣ? Qv S- AvƸAv A vP z? Qv 0ii ... Qv ....

 

.J PvZ Pg D iP, Swg eɧjZ v PVA gP PA AVA ļ 0iiAv gA 0ii. d UAAvZ Pi e0ii0ii u, De AU, De xA0ii - PA s0ii gƣ ZA, zƣgA Wg eA nA 0iAA, EA zA, Aeg Gmƣ ɪiP ZA, AZ eA zAZA P0iPi.

 

eg0iZ g P0iPiAv KP ø Dv eA Uģ P gPƣ gA zAZ diAv JP Z0iZg UɯA. ø zħ0ii vA ZvA vg va w iV, va w ƨs0ii, v A e x - zP ZrPZ AP V. vZ v A fê, A Aw0i, Ʃv vqg Ge PZ q zƼ, jP APm, ü D, Azg U ... A vZ 0iiAZg Ʃv zã u, Prg UįƨAZ gAUZA KP Pq, UAv KP g, PAv zã PqA, vAv Zg PAPA, PɸAZg xq P Dv vg .....?

 

QvA Azg v !

 

u iP vZɯVA GA zs0ii ļAP . vZA Wg RA0ii, va wUv P, AZ RAZZƬ Zg AA Pɯ . ZA Pgu, eA Pgu! vZɯVA Peg eA DA AA eZ 0iiAZg gAP Pe0ii. WZA x gzs Dg, vAPA gzsAP vAv0ia Wm0ii e xA0ii De0ii. zPģ VAZ AA Pi Ƣe0ii. wv vg Pu vP aA Av. DeP ZqA VA Peg e0iiAv - AA iPZ zs PɯA.

 

u Pi?

 

UAAv ļ !

 

AA s0ii Z zsg Wv. Gvg sgvAv - gAaAv - zò sUA Swg EAVõ PAA KP Pi iP sA. A UɯA. A wã A g PɰA. P KP A zã ĻAZ geg iP Wg 0iĪvA, u zs ĻAZ AAv QvA PgAP ev ?

 

w ZA 0ii AA D A AegA AUgP 0iê . WZAZ AvƸ AU A, u aAvA gɪد iP vAvA sU WA eA . vg w gv, 0iia gu D, S zAv A.

 

PA A GmA. JPݪi 0ii D G iP sUۯ. AA PZ W0iīu smAP aAv Z0iZ JPZu GUظ 0iê DAg P Wn. dĸ 9.30 gg A s0ii A.

 

mZg Wq Wq zg igģ vZ PVA 0iê ۣ A żQv eA. A A ø P zu WqAP . P zAZ iP . 0iv Pqv, g ƣ Zۯ.

 

wA DA.

 

0i, 0i, 0i ! DeP DA U wAZ sgƣ UɯAv. 0iidPAP wAZ e0ii - Plj e. Wggt eA zP Wg-AAP P PA wA s0ii gƣ 0ivv D gwAZ nA vvv.

 

D vAZ zsA?

 

A gPƣ gA. Pe eA EA zqqAP UA. vuA 0iA ü Gvg ! gg0iģ ZZg AA õ W. PA0ii vA ıg ? 0ii u UɯA? e jZ PiZ zsg 0ii u UɯA ? 0ii - vZA Peg eA !

 

DSZA e aAvAP eA ... D wvg ? vA D0iA! JPZu vZ A PrZ AA P zs, u .... u .... wvZ sg e Gv zA!

 

vZ 0iiAP A0iiuA, PAP D AoAZg AA PAo v gAU, izP Aq, JPZ vZg xqɲA PAPA, Prg zm gAUZA v Pq, Wq Wq Z A, UAv sAUg, ivg sůA, uA-vu0 P-zUg Gi̼ zã Pø, zƼAZ P0ii Pu, vAqg A0ii, D AoZg ? zƼAZ ZAZ UwP v q !

 

vA PuP ɪ ?

 

AA u-vuA A g PɯA - iPZ P !

 

vZA Peg eA ? vA PiP v? RA0ii vA v?

 

vZ m PgAP AA aAvA: vP AP, vZɯVA GA, vZɯVA ZgAP, vP s A, vP...vP....

 

P! vZ v CAz (0ii Dï?) q e CgaZg, e DAZg ɼA GzP vA. U Gq PP APZ ɼ vA q zsgA.

 

vA fõ iUZA gƥ RA0ii UɯA? w DAe Azgv RA0ii ? w zħ0ii, eZ UuAZ Ppu0iP QAav Dîv VA 0iã, RAZAZ DPu d0ii j, QvAZ CAz GA Pu 0iv .... A RA0ii UɯA?

 

u vZ zP -

 

vAZ vZɯVA GA, vP sUAP, D̸ v !

 

JPZu Dį g vA ZqA. Z 0ii DZ vuA Zi̯U. Dvg0ii, CAvıv, gg0ii, KP e zUt sU A, Dv s0ii g Z gP Gi̼ƣ PƬ mAZg qA.

 

D g ?

 

vA Dį UɯAP e0ii e0ii u Dz. , Dm-m Pv! SZ ֥g AA zAA u aAvA eg AA vZ m Pɯ - vP ɪ, PU, ģAv gqƣ.

 

gA. vA zAA C Zƣ UɯA. APm , AqZg v Sɼ, Wq Wq A P. Ue ۣA PP ɪ ƣ, zƼ ZAZ P.

 

xqA CAvg z A vZ m Pjv Dj, 0iã AZ q DA KP d0ii mï D0iA. (AZ AzsA?) D xA0ii vA jUA - va iQ j Pu Pjۣ, PuP ɣۣ, QAav ۣ, ï Azs Pgģ.

 

av !

 

AA PAlgVA G e ZA: "DvA 0ii Uɯ 0iįVA GA KP D̸ AA WɪvV?"

 

vuA r0iP ɯA. vA vA; zP, 0iiAZ mAP PAV vuA Pį 'pu pu' De iv D0iiv. v v . "DvA A, gwA" gg vuA GvA ļA.

 

"gwA QvP?"

 

v E ü g. " mïAv vZA P D."

 

"!"

 

"D GAv" vuA PrA, "vP PA0ii vj AvƸ e0ii vg....."

 

"!" gg0iģ sgƣ AA UAZg mA dgA. "DvAZ vP ļAP e0ii?" A ZA.

 

" va vQz D."

 

'DvA QvA PZA?' r0iZg õ Zg AA aAvAP g PɯA. vZ E ü A gA; D wvg .....

 

pu ...pu ...E ɼ DA ie De gv D0ii̯U. vA P0ii zAǣ 0ivA!

 

"Wg x 0iv Z qAP ," PAlgVA Z vA uA.

 

PAlg 0ii Q qZg Gi̼ Z0iiAw RAaV KP Pqģ vP . A iˣ gA. PAlg 0ii e Av QvAZ vZɯVA AUA . vA UɯAZ AA Z VA ZA;

 

"AAZ wZɯVA ge ZgA?"

 

v M.

 

A r0iaA mA Zqƣ UɯA. 0ii JP PqZ U Sg gǣ vA Z WA0iiۯA. vZɯVAZ iP DvA vuA WAǣ ɯA.

 

"z0ii Pgģ iP veɯVA EA GA D," AA A.

 

vu KP ü Puϯ.

 

r Zqƣ ǼA ev, Gzãvɣ ev. vZ Rļ gu D Dv CAvĵv e UģP Uɰ. vP ft gZ ɼg vA iP A Dɣ?"

 

"sPv GA iv" vuA GA vg AA DAg PrA.

 

vZ xA0ii PV Dvg0ii Z. V GUA eAZ vA uA; "0i, vg 0i."

 

sjP PA D P PZ e xA0ii JPZu Pvƺ ǣ vuA ê AP g PɯA. e ZAv PA0ii Q AvƸ sUAP D e vi A vA aAvA ev. DP ü Wɪ Rmg vA A. Ue v wv vZ 0ii zP GAZg vA u̯A:

 

"z0ii Pgģ ."

 

AA uA - vuA ɯA. AP QvAZ vA.

 

"AU ."

 

A iӯA. "xAP" uƣ RmZ JP zUɣ A.

 

"PA GA D0ii0ii ?" vuA xA0ii zUɣ D eZg zg UnZ PnP v . "Um?" vuAZ GA g Pɯ CP Wĸq iPZ PgAP iP C̸ ļۯ.

 

"P, xAP"

 

"r 0ii ?"

 

"."

 

vA KP izP A.

 

e v JPZu sgƣ D0i. xA0ii x zsAAP iP v D. vg A gA. v Azsģ AA ZP ɯA. vZ vAqP ɣۣ AA ZA: " veA A AA euA ev?"

 

"QvP?"

 

"DAZ."

 

"êi"

 

e v DP sgƣ D0i. vZ gqg De ܫvP qAP A E ü gA. GAv ?

 

"êi," AA vA Qv U GZA u . "iP u QP: wã A DA v PVA P gP vP AA zA ɯA. vf w iV, v0ii, ve v Z0i Qv......."

 

iˣ gǣ D0iAZ vA Dv A. AA vZ zƼAPZ ɯA. v Av ǣ D Cx iP iӯ. ı: CAZ xqA A D vP sUģ v Uɯ. vZ C0iPvP vAq GvAa ɪ iv ê. 'QvP vAA w zs?' v iv GZgģ.

 

"is Pg, êi, vA QvP 0ii u A euA. ı: A vAZ AUAP D0iiA." AA CZP A.

 

"vg vAA VA Zv!"

 

"vA; u Z DA EvA vP AUA; A ve Ug qA. vf zħ0ii PqAP, A DɯA. u veɯVA GAA zs0ii AA WA . ZA Pgu, eA Pgu." AA f GAv wã Aa Px vP AV. " wã A A vPZ DɯA, vP A Dvg, vP ļAP CvUA. vP eA PgAP A zsAǣ D0iA. vP vZ eUg A : vZ zħ0iAv, vZ iUAv vP AZAP. u ... A 0iv, ve ø?"

 

AA vP ɯA. 'ø' P vA gUg eA . aAvø vA eA. C vZ 0iiAZg vuA Pq qA.

 

AA AzA: "xA0ii xAZ nA ZAP AA aAvA, u vP ļ 0ii, vP A AU 0ii, e PP izs vA. vmƣ Uɯ UAv JPg nA PiP v A izs u Wɪ A vA." JPZu e xA0ii Dñ Zq. "êi PuA vP DA PɯA ? QvP CA eA?"

 

"jw" zsɣAZ vA uA. D smAv w A A vuA Wv. "P jw."

 

"z0ii Pgģ vf Px AU."

 

DP A Wɪ vuA D zBT Px g Pɰ:

 

"e 0ii DA ê DۣAZ CAv, qø D0ii D zsP zsP zU s, vɬ qɸ - DA PA Czs mg f0iA g PɯA. P GAv iP E̯P ZAP e . A v PAv qۣAZ vA DSg eA. r AzsAP iP ģ 0iA . zĸA PA0ii vg '0iiZA' Pi Pje0ii, PuZ u PỊ̄ Pe0ii Dɣ A PiP UɰA. u - vAZ PAɤAv D v Z0iiAP ĻP 400 gĥ0ii A. ZAZ PAAv 500 gĥ0ii A. Pq-nAP ç igAP Uɯg 350 gĥ0ii A ..... vZ AUv xA0ii xqAZ DAP PgvP D e0ii0ii ! vA DA.

 

"u A RA0ii g ? vg uA- vuA vaAvPAa ļ E PĪP Pq ø Uɯ D iuA v 'igP' ø Gzɯ. v e D0ii mAv zPg PɣgZ v zsg, D iP ... Mgñ Swg 5000 gĥAa Ue D! A PĪP Zgģ UɯPq vtA d : 'zɪZ RıP PuA Dq ZAP e0ii; w įg vAA Zq RAv Pa P.' v eg, vZ qP CjPP EAUAqP egA RZ vv!" Pquɣ AUvZ E gU vuA PrA.

 

"D ɼg CZP eA JPA AUwu, e jZ zħA, DP AgAv AvƸ sUA P AV? P sg ƨs0ii D ztA Dg zħ0iZ PgvP P Pu JP ɨVA Peg e dPm, PU, P֣ ge0iiV? aAv ft0iP AU, iP smA. vuA q vP D qį eP A ArA. D vuA iP AU D qA!

 

"xqZ ģmA Z UĥZ Pg SɼP e eA ̼u Uت vAv xq q m Wɪ A GA gA. zBSA e ǯAZg Rv ۣ zsA۰. eA Pe rj zSۯA. e v jP PAۯ. eA CAṿ ƨmۯA. D v v m Zg Zg P Ag x AZ eA u iP sUA. u...

 

"w KP s0iiP AZ e߸."

 

E ü G WA vA gA.

 

"iP e D0i GUظ D0i. DZ m CzsA z vg wuA DiA PA ǸA." CZP q KP av AU vA A! AA 0ii G q vg JPZu vuA g0i. "Z A A. D AA QvA0ii eg, PA0ii Zg QvA? igPg aAvAP eA, D s0ii gƣ UɰA. xqZ A f D0ii j e.... A EA GzP 0iA ?"

 

Px g vuA e VA ge Z. AA vQ .

 

GzP 0iĪ evZ vuA AzA: "iP GAv 0i e0ii D. v iP zsƸۯ. AA QvP AvƸ DAP e? u iP AvƸ . A A iv!" vuA iP ɯA. "D iP Pu AP? v iv - xq ģmAZ AvƸ Swg e 0iA (PAo Dv vZA DAU AA) D GAv iP Aqģ Z, v iv!"

 

va õ vuA eg x Pr . Pt DSg e D D zsA iˣ u ge PvA. xqZ Wr0i. Dv vZ zƼA zBSA sgƣ Ǫi۰A. GAv ? DA vAq vA gģ sUj vA gqA - vA vZA Pe PqAA gqA P DSg eAA A jA!

 

JPZu vP Dg zsa v iP D. u Azs e v AA Wm zs. E ɼ vZ A G gA.

 

A iӯA vA Rmg x zAǣ JPݪi G gA. vZ zƼ iP Zg Zg P qۯ. w õ iP JPݪi wP V. eg ī0i vƥj A ļA. iP dUuZ U iӯA: AA vP DP Pg P0iv, AA vZ DP U Pgv, e vZ U Pɯ A JP zħAZ zsgP vg, DP AA vP..... KP vg g ļV u e PAv vA zsۯA!

 

e 0ii ZAP ۣ, JPZuA vuA e v zs. vZA zƼA iP ƸAP vAP v iUA AA ɯA. u... u... AA EvAZ ZA; "êi, ve vZ JP G WA iP ge ."

 

zBSA zsA AvƸ vZ xA0ii Z.

 

A UA D vZ vZg sůAZ 0iģ e Ao AA zA. D vA Pv Dv iP Pvj f zã zBSA vZ vZg UA.

 

zBSA !

 

vA iP ZP Swg.

 

DvA vj vP eA PgAP Pv Swg.

 

m Pgģ A eU e, D U A D0iA. nA AA zs0ii iP vA. e zƼA sg zBSA r0iZ mAP CAv vj wA eg e Sg VA..

 

A CAzegZ ̸ zAA.

 

m Pe sɸA PZA gq iP D0ii̯A ! vg AA eA Z g0iA ..... mɯAv s0ii qƣ ivg v RPm vAv AA mA Pr.

 

 

 
 
Privacy  |  Terms and Conditions  |  Tell your Friend  |  Contact Us  |  Join Us  |  Home    
Site designed and maintained by Mangalore Media Company