Sign-In:  
New Member: sandra sequeira, UK | Join Now! |

Feb 13, 2016

��� �����P� ����A zs�q�ۯ��A� info@mangalorean.com �����P� ����A zs�q��v�, wA ����A D��i�� ��A��z�Q�Ai�i� ���Aq�� ����g���� U�e��a wz��u� P�g�ģ� ��U��m� P�v��.

Jr , PɯgAii
PAQ va D jUv

PAQ va D jUv Av De D Cmƪ Pɯg eg A e wAv ge Pgv. De PAQ v g sZ v zsA vĮ Pgۣ ê nA D. P PguA sg DAP g. u A PguA DAZ gvA PɰA e߸v.

DAii ieAv D fAiA jv 'ʯ' u DǪv D ʯ zsA Aj s D PAQ vP D JP PƣP eU . D eU PAAii Ag A DAZ .

PAQ vAv QvA D u Pt JP Pɯg PAQ vAv QvA A A nA Pj Pv Di vAv D.

PAQ vZ ghjAv Pê GzP iv A xAAig Cv . u Di DAi jA, Di P jA v ghjAAii iw q. D w ghg jP e. u w q iw Pg PqAP A vAiig . e vA mAP iw Pg WA A vAiig A. PvAP AAii e zs .

Di vAv ıg ıg j Dv, P Dv, Arv Dv. PzAjAi, PtAi, PAQ Pɸm CA gPAw PAQ vZ qP Aiv PgAZ Dv. u Di vAv P, gA, Pɸm Pģ ZeAii vg gA Pq v P v D Di v xAAii zPA ɼɥu P KP zP e߸.

AUg UAQ uAP A vAiig A. PAQ v Aii U zg Di vAv Um eA g KP P, vA, RA, Pɸm Ev Wɪ vAZ Pg vv.

a, j D wP g RAZ sZ v xAAii fģ DV v sZA v Uø D u AUv. u Di zsA Aii UĸqP Pgu e.

PAQ vAv De D PjeAii e Rƨ Q D. uۣ DiA KP zsƸAP g. "A PAPAv gvA. g KP P, vA Wɪ ZA D P "? A f e߸ A APA i sUAiiA QvP C jA De DA v fģ D. u gA sZ v xAAii AP D j x sAii AieAii q. DA v nA qAP Pgu QvA? RAAii D ZPƣ qA? P jg P? D g AP jg eqAP DAZ PAP vgۣ PgP zAeAii.

KP v UøۥuZ A sqA ZeAii vg vAv D Dq̼, PAm-RAm, q q svg Pq Gqƪ D Pg ZeAii. g sZ vAZ vAv sê Pg v. D Cdƣ D PqAZ DA.

DiAv De P zã wã qA g GĢ Pg Aiv. q q svg vPg zg ǣ Dv. PAQ va RAv vAPA. A Pu Swg Di Swg, Di v v. u D vAPA ü P Pg vA g Aii x vAi mƣ vAP Gz vA. "zP z DAii ZA Pg DAii" jA. vZ zP D gA vP v ê vAPA Pg vg vAZ eA eAii D DA v ê Pg v.

DiA g KPP Di fuAv KP dj D. D PAQ v D e߸ۣ w HAZ GsgAiP Aa DA g KPZu Pv e߸. PAQ v D, w PAa A vg vZ Gzgv Swg D P QvP?

Di eg Pg geAv Um eA ĮAiiA ģgi A v EvA sizs eAQ vAZ sZ P AgZ RAZ įAv Dj vA v iv ZPA Zv. u Di xAAii QvA Wq? Di saA vA aeAii vg D P PjeAii q.

De DiA ü DAii. DA gA eU e vP v ê PgP zAeAii. gP PAQ PmAv Aii WgAv D AgZ į įP Aد PAPAP DA PAQ vA ZjA, Di vZ UøPAi Av vAP PAA. jA g PAQ PAP vA izsi ijsv AUv qAP PA. A Pi PAZ vj Czs A PAAii . PAQ D iAAii s, v sAv v DA zAii u iģ Wɪ PAQ vP HAZAiP A dj D gPa e߸.

- Jr , PɯgAii
 

 
 
Privacy  |  Terms and Conditions  |  Tell your Friend  |  Contact Us  |  Join Us  |  Home    
Site designed and maintained by Mangalore Media Company