Sign-In:  
New Member: sandra sequeira, UK | Join Now! |

Feb 13, 2016

��� �����P� ����A zs�q�ۯ��A� info@mangalorean.com �����P� ����A zs�q��v�, wA ����A D��i�� ��A��z�Q�Ai�i� ���Aq�� ����g���� U�e��a wz��u� P�g�ģ� ��U��m� P�v��.

N֣ s, aPU

sUA V dg ɺg

 

dg ɺg 1889 EAv Ag Zƪݪg CzAv d. va D0ii gƥ gt D 0ii w ɺg, KP ĺ Uø zs Qï (jg), CzAv AP Z sgw0ii g0ii PAUZ Sɰ. dg wZ KP iv v; vZ vUA zsP sA JQ e߸ d0i Q Arv. ɺgZA Pmi gv u ewZA D Pj ƼZA e߸A.

 

sgvAv vA zñAv Sv A P eq dg EAUAqAv g, nn PƯe, PAq D Eg mA A AAZ zy. D A A Zƣ Z 0iA vu Pv Cs Pɰ.

 

D rAZ AZ Pg, dg v AZ Pį ɺg VA 1916 EAv sɨg 8 g U e. vɣA vP ø A 0ii. n z eq dg D 0ii jAZ KP zs Qï e߸. Pį KP Sv Pj Gzsi PmAvA. wA vɣA qɰAv Pgģ DA.

 

UA D vZ s:

 

w ɺg JzƼZ sgw0ii g0ii PAUAv Aq Sɰ iv A v AWlZ CzsP e0ii g Q. CA 0iĪ0iZ úP dg PAUP jU D D gdQ0ii vu D SA zs.

 

xqZ ɼ AP Pv eA Q dg D 0ii wjA A0iv-Gzg AyZ A u. v vɣA Gzɪ 0iA Sɰ úz PgiZAz UAP -euA C iv PAZ ghe SAv zQu DPAv sgw0iiA zsA A A - ê V e. UA zQu DPAv Pv Pa g sgvP 0ivZ AUg0ii UexAv bAg, g D SzAv Z Pgģ DA d0ii PɯA D g0ii Px gĵ P e. dg UAZ Q0ii, u Awjv, dP DeըsAUP DPv e. UAP0ii vgu dg xA0ii sqga we .

 

ɺg Pm UAZ fê 0iĪiAP D fêAZA gƥ jwv PɯA. v UAZ vvAP C0iĸAvjA DPv e DA 0iv u vuA A, RZP DPuA Azs PɰA D D G s e Azĸܤ GA U. vgu dg S Pv, UA vƦ, zsƫA U DA A g0ii PAUZA Ī P WvA. 1920-22 EAv e CPg ZAv ɺg 0i e Av e, u xq ĻA vP s0ii q.

 

1922 EAv UA ge wP wgzs Azs Pɯ GAv KP ða Zj ZgAv Rģ e; egA PAUg sAwS e. UA D0ig D Pɯ Pj jzA Am WA P uۣ sg UAP q avgAdz D w ɺg ge rP jU. vtA aAvA Q vg jUƣ nA gzs ghe iAqA u. u dg ɺg 0ii AVA ge rP Uɯ ; v UA lPZ g D PAUZ KP SA e.

 

1924 EAv dg PAU rZ CzsP e Cz Ĥ PågñAv fPƣ D0i. D zã A sg Sɰ e Pi PjU. CA 1947 EAv vuA sgv PgZA Sîu Wv CUZ vP Ƹ Dzsg e. vuA D Sîu SAv dP Pu, s C DgU z DȢ Pɰ. dPAa nA D nAa Ul vZ PiP Dq Dį vuA D zP gf .

 

1926 x 1928 0iiAv ɺg DT sgw0ii PAU wZ P0iz e Pi PjU. DA vuA g0ii Sîua u Zr Gs zR.

 

gdQ0ii :

 

dg D 0ii x AUq g dAUZ PAUgA zsA Sɰ eA v C̸ ļ. e D A0ii evAv e߸. ɺg sAv D EAUAqAv xA0ii ie iza P e; C0igAqAw Q Z, gAw PAw vP wP RAZƣ Uɰ. n ie x Au vAv eA DɯA vɣAZ sgw0ii SɯA , ɺg 0i e߸. vɣA UA D w 0iiAv D vAZ ĤA UƪA . u ɺga zgzȶ sg vguA D Pɰ. AZ Ĩs ZAz ø JP e߸, v egA sgw0ii e gdQ0iiAv ĸ 0ii D.

 

Sîua Go:

 

1924 EAv d0iiAv s0ii D0ii GAv UAZ A֣ PAUZ UAZ AUv q D Wm Pɯ. D ra v Zq D w g rZ ZlĪnP Uv D Pgģ zħAZA gAu Zq0iA.

 

1928-29 EAv PAUZ P ĺsɪɽA w ɺgZ CzsPvS SA m PqAP 0ifv PɯA. ɺg D Ĩs ZAz ø Ag vAv ļƣ nA x AUq gƣ ge WqAP DZ Pɰ. ge nA x ļ eg zɱzAv Z D Pgģ SgAP aAvA. geP zã AZ 0i nAP A 0iīӯA. ɺg D Ĩs ZAz ø D KPZ a u og0iA. mAv Pg ZA Uģ PɯA.

 

1929 EAv PAU D s DįɽA UA D nA ê dgP PAUZ CzsP eA A zs. DA PAUZ CzsP e vgu ɺgģ zq 1930 EAv dg 26g gAv sgvZA vAv Wöv PɯA. sgw0ii Gs0i. g A0ii vrg ZZA Gzl eA. 1930 EAv nA ɺgP Av Pɯ D 1931 EAv m vU ɼg vP sg A eʯAv bg Pɯ.

 

Z e DS sgvAv KP eva. įAvg sgw0ii Gmƣ g, Gs e D ZAv vzj e. DA sgvAv KP ĺ gdQ0ii z Wqe0ii u eu e nA 1935 EAv sgw0ii PgZA Pƣ qA. AvA zã ܥPAZ CAU gZ. wP ZģuA zAP 0id qA. PAU rۣ AvA ZģP gAP 0iīӯA, u dg ɺg JAP g . u vuA ZģZ ZgAv sjZ Am Wv -D r Swg sgvzAv. EP AܣA Q êAv PAU Pg gZ D CvP v D Pɯ. CA Al JAAv PAUP ĺ ܣA ĽA. CA sgvP 0i A evAwP Pga gZ ZPAP Ľ.

 

iez D Qm EAr0ii:

 

1936 D 1937 EAv dg ɺg gv PAU rZ CzsP e Zģv e. 1936 EAv PAv vuA siz suAv vuA D og Adg Pɯ D PAU q iez õP e sgw0ii PgP TA 0idA iAqAP zg Pɯ. P UA D zg mï x zs PguAP gzs D vj GAv Av eA. DA ɺgģ AUA Q PAUP Ƽ Gzñ iez A Ug sgvZ vAv u. u ɺg d0i P g0iu, gAz zê, i˯ Cį Pi Cghiz AZɥjA KP ie e߸. C ɺga fP D 1939 EAv wgAv e Uïi vZ xq gzsAP ƸAP eA . vA Ĩs ZAz ø JP, vuA PAU q r CA v ɼZ g0ii Sɰ e v s0ii D0i.

 

zĸA ĺ ghe smsm eɽA, ɺg D PAU gheAv v WA sgw0ii Pg Pɰ DZ RAq Pɰ. g0ii SɯA VA QvAZ G0ii߸A ʸjU Pˤ WAm PɯP D gzs zR0i. P sg SɯAZ DPå q. CA ɺg D mï nAVA AAzs AzAP aAvA. CA gheP nA g sgvP vAv ļv s vAPA D. nAP UA gzs D. u vP PAU Sɰ UA gzs Uɯ D nAP Dzsg s0i. ĺgheP sgvZ Dzsg Cw UeZ u sg n ɺgZ AUP Dzsg s0iiU. u l ZaZ Pg sgvAv PAZ gdQ0ii zu eA Czs A.

 

PAU rۣ D fP wAP KP s D Aw0ii PgA x gf A Av Pɰ. UA nA gzs ZAP GP ɺg D Cghiz iv nA vj, CA Pɯ vj sgvP vAv ļv UAq aAvP Uƣ UAP nA A Sg D0i. sg sgw0ii gdQ0ii rA P gzs q vj UA D zg mï tA ɺg D Cghiz APA t D DS sgw0ii g0ii PAU r Sɰ AUv ļƣ nA gzs gheAP Sg .

 

1942 EAv DUø 13g Qm EAr0ii Z wA zs. sPv vAv sgv iv zĸ ĺ gheAv v Wɪv vA v zsg Wɪv A. PAU 0ii sgw0iiAP n AP g WAP AUA. nA ZA AAP vA g mP0ii g WAP aAvA. CS sgvAv ĵgA ZA, űA Pq, sg sgw0ii gdQ0ii rA AvA Q0ii v WA ej Z sgvAw nA gzs ĺ Z e jwv e. vPu PAUZ sqj - UA, ɺg zsgģ eʯP Uɯ vj, Z g . Czz, ĺg Azg eʯA e A. UA ǣAv eʯAv WA D zĸ SɯA x AUq zA. e0ii eg SɯAP sgv x s0ii WAP0ii nA DZ Pɰ. u CA Pɯg dP vAZg Au G gۯ A0ii vA PɯA. egA eg P vAv ļAP Z eʯAP Uɯ. egA ðøAZ UļAP D fê .

 

zĸA ĺ ghe CAv e GAv ɺg D PAU Sɰ eʯAv P e. 1945 EAv dP JAAv sgvZ vAvP gzs D l Za DA JA D çg rZ PAm Dn Pg lAv gZ. vuA sgvP vAv A SA 0id Sg qA.

 

1946 EAv PAU CzsPZA JA Wöv PɯA, D fPƣ Dį Sɰ sgvZ vAvZ 0i Sɰ ev u aAvA.

 

ɺg D mï zP Gzg e D. UA mïP DA A nA PqAP 0iA D DA ɺg JAAv fPƣ D0i.

 

AUqu D vAv:

 

1946 EAv sgvZ AWlZ sP JA zA. PAUP 0ii AvA fP Ľ

 

CT sgw0ii ĹA U ĺz D fZ Sîug D PAUP gzs q e D. U DP AUqZ Ĺi ge e0ii u ZA. CA sg sgw0ii Ĺi GP D A U.

 

sgv zã Am PZP ɺg D PAU q v gzs D. zĸA QvA0ii Zg u vtA ĹA U SɯAP Aw Pɰ. ĹA U Pg x nA v sPv PAUZ iv Az xA0ii D. DA ɺg ʸg0ii JPPn PnZ GzsP e ëv e D PgZ z sP Sɰ e.

 

fZ DP Uƣ e ghUAv zs eg Az D Ĺi gu . A0ii PAU Ĺi UP gv PgAv v WA qA. u ɺgZA Sîu Pˤ Pq Gq0iA D vtA vAaAZ PģA Adg PɰA.

 

sgvAv zã ĺ gdQ0ii rA zsA izs 0iãA ɪ D zñAv Az ĹiA zsA igPg gewP ghe eAA DqA ɺg D zg mï q ī iAmlZA AUA e0ii A. sgvZ iu ʸg0ii sgvZ zã Am Pɯ - sgv D Qܣ. ɺg

D mï UAP izsɣ 0iA. UAP zã Am A zñAv Az-ĹiA zsA eA gewP ghe Av Zrv sA A. 1947 dƣAv CT sgw0ii PAU Pn og Adg Pɯ - sgvZ zã Am e!

 

1947 DUø Azg sgv KP vAv g e Wöv eA. D 58 A 0ig dg ɺg sgvZ xi zs Aw e. g ī iAml vAv GñZ Ug dg e D AWnv JA sgvZ AWlZA Pi ĪvAP V sgvP esv A.

 

sgvZ zs Aw:

 

dg ɺg sgvZ zs Aw e DUø 15, 1947 x 27 1964 v gu v 0iiAv DA Sîu ïU.

 

1947 x 1952:

 

zs Aw ɺgģ D P婣mAv sgvzAv SɯAP qA. z Rf D . Dg. sAqPg D. zg s0ii mï xi G zs Aw e D Wg Aw e. mï PAU rAv Sɰ e߸ vj, ɺgP D jA gAZ

Dzsg vP . ɺg sjZ z e. 0iAZ sgw0ii Pg sPv zUA SïAZ e߸ D QvA0ii C0ii e0ii eg v UA zsAۯ D t0ii Wv.

 

sgv zã Am e GAv Ae D AUAv izs qAP ɺg D mï sjZ 0ivA PɰA D Qܣ x sgvP Dį zs İ0ii PP Dzsg . Qܤ gâA PgZg zq W ɼg PgP sgvZA KP Av eA G . u eUg Qܤ ghUAUgAZ DAzî ev ɺgģ A0iP AܣP vg eA D0iA. ɺgģ v ɼg Qܤ CPAvAP Pg x zsA0ii߸P Ddƣ sg vZg gU APv.

 

1948 dg 30g Uq UAP D AzPɣ Uļ i Uq Pq. A sgvP KP q ig . İ0iiAvg sgw0iiA gg ɺg0ii z:SA gq. mï D ɺg zV l zsgģ gqU. Wg Aw mï UAa dv WAAv u sgA mïP gf A Aw Pɰ. u ɺgģ mïa gf Ww D zV AUv v s .

 

vju zgz Av ɺg D mï zs aAvAZ e. ɺg D iAml D ï0iģ zgzAv Aw qAP 0iv Pgģ D vj ɺg 0igåP Uɯ ɼg P0i zs Aw e߸ mï Mgñ ï SAv zgz sgvZ AWlAv sw PɯA. ɺgģ CAZ Pi UA0iiAv D ZVøA gzs iAqAP vA nmP Dzsg A İn zsqAP gzs q. u 1950 EAv nm aã vg WA.

 

F Qܣ (GAv AU zñ eA) x 9000,000 Az ü sgvP D0i, ĹiA x Z eA. sgvZA zã Am e GAv VA VA KP İ0ii P gu ghUA Pgģ. sgw0ii SɯAZ gzs D vj ɺgģ Qܣ zs Aw ĺz D fP qɰAv KP sP D0i zã zñA zsA Aw izs qAP. 1949 qɰ x Pg zä zñA C ASvAP ji PA ļAP Ư e. zä zñAv Ae D AUAv ʣjn PıA D PɰA. Ѫi AUAv gzs Aq eA D sg P婣m AwA gf . KPZ gw vg ɺg AP gUZ Ĥ e. mï P 0iA gzs D vj GAv dPA SAv D nA . Ѫi AUP Zƣ zs PVA vAPA Ӫ v G0iiU. A AwP KP ܣ A vuA ģ Pɰ. CA mï Pɯ GZ ws e 800,000 Az nA F QܣP Uɯ.

 

sgvZA AWl 1949 dg 26g WAP v0iig eA. 1952 EAv sgv DA 0iA esvZA JA iAqģ qA D ɺgģ PAU rZA Sîu A. DA sgvZ AmAv PAUP Au Īv ļ.

 

zs AwZA QUv fê:

 

1946 EAv ɺg 0iP gq qɰAv EAr0iģ DZ n PiAqg E aås WgAv PgAP Uɯ. vAv ļ GAv A zs AwZA CPjP Wg eA. 1964 EAv ɺgZ gu GAv A ɺg GUظa f0iA D ʨj e.

 

0iA ɺg JPZ WgAv f0iį. GAv vZ AVA va zsĪ EAg UA D. wP waAZ zã zsQA sVA DA vj wuA D 0ii PĪP PgAP aAvA. GAv w ̸ xA0ii PįAa Sɰu e, ɺgZ sm, sA wZ v0iig Pv. v ɺg gg sg zñAa wuA sm Pɰ D eUwP SïAP w Ľ,

 

ɺg uۣ AP wP 0iA g va - vZZ A siz e ɺg ePm D vZg KP Uįƨ. vZ wuu wZ u ɼg ɺgP KP Uįƨ . CA w gu GAv wZ GUظP v KP Uįƨ vZ ePng ƨs0iiۯ - e GUظ D wuZ UZ.

 

ɺgZ w:

 

zs Aw dg ɺgZA DqA sg w D PgAP PA. w eA sgvZ nZ Pu qAP zsgu 0ii vA - DyP, ifP, g0ii gPu, eUwP v, Ev; vjţ vZ A wAP sg SɰA D z iAq D.

 

1946 EAv Ag 27 g ɺgģ CjPP D gP Dt A v0iig PZA gA G D CtA CAZA ui PgAP AUA. DPAv PAP UgA zstAZA Azs PgAP G . 0ie gzs Uɯ E0iį, l D sP D DPå q. CA sg jwA vuA D De PuaZ gAv A Gl0i.

 

Ev ĺ Q ɺg, sUAP sjZ UZ. edģ AUjA v sUAP DگVA qAP

q u uۯ. Z vZ UP Uƣ vZ d Ag Zƪ sgvzAv sUAZ e DZjvv.

 

0ii sgw0ii sUAP sV sUAZ iUA.

 

-N֣ s, aPU.

 

 

 
 
Privacy  |  Terms and Conditions  |  Tell your Friend  |  Contact Us  |  Join Us  |  Home    
Site designed and maintained by Mangalore Media Company