Sign-In:  
New Member: sandra sequeira, UK | Join Now! |

Feb 07, 2016
D s
 

D s

 

"zg lAU" u i0iis. f i0iis PAPt. D0i U D 0iPP vZ i0iisZ U DA f. PAPt s AgAv Qv P Gv, RA0ii zñAv, RA0ii RA0ii UAAA Gvv 0iiAv ZrP iv iP A. u Di sgvAv, UA0iiAv PAPt Gvɯ Dv vAPA UA0iig uA. ĺgAv iu KP UA D, xA0ii gp DA PAPt s KP s Gvv vP it uv.

 

A Pqg, u AUZ. D U QøA Dj AUa D UA PAPt AUqZ xga D. AUgAv u, Pv, , U U Az, 0ii PAPt Gvv, A Pq 0ii UA PAPt C AUq jwa C. vAZ PgAv xq ĸ PAPt Gvv f DQ zĸZ xga uv.

 

UA0iiAv v PAPt sg A x Pt Gv, zĸ UA0iig E s v ej UA0ii sZ v Pt iv euAv uv. UA0iiAv ZVø vg e GAv vAZ s PAPt sZg q.

 

AUZ PAPAv Pq CA vļ sv. Pq QøA AzA zsA s, Az jw, jfAZ fZg CA sZg gZ jui e.

 

Pr0ii QA "i" [i] uA vg AUZ PAP "dA" uv, UA0iig "A" uv. A P Pq PAPAv gAz, P 0ii Pr Pɯ gAz0iZ Cx ev.

 

iP Aa PAQ j U. A A Dį Īg iP AUZ PAPZ xq av Uۯ - "Az", "" . . . DvA AUZ PAPt sAv A, gp DA EAV s D. PAPa Gj uv AA. AUZ sUA PAPt Gv g PAPt eugAP D0ị KwvZ A, eg0ii e0ii vA RArv. "DvA D zzg gA, D CvA CAzsj gA" A Ci A0ii sUAZ GvA D0ii: "DvA D zzg A gA, D DvA CAzsj gA". A0ii PAPAv EAV, A DA gp Ew sj zzsAv GzP jA EA v ev u gAU zsƪZ Gv.

 

DA sVA s vAZ D0ii x P۰A. DvAZ D0i MA PiP vv, U ü Wg vA sUAP s0ii WgAv ze q. Pi P DA Wg Aģ sUA AUv Zq ü ļvA, sVA D0ii s AUv s s - A 0ii gp0ii Pv. v zPģ, PAPAv zĸ s svv - dA A sï j j gaP U vA A PAQ0ii D0iAP j U.

 

xq WgA sUAP vAa riA0ii DA D 0iiv. u v Pq0ii A D0iḭ PAQ vĪiA AUA: "ge qAm P, VAU m " " gqPg, qq KvƯ, m0ii qۯ", "é, QvP gq0i? N xA0ii qV , qV. éa Īi Kvɰ, qư q۰".

 

vAZ KP 0ii zĪPq Gv: "é, AZ mʪig P MAv PƯ Pg". ss Gvv: "zz, vA ñAP v0ii vg, iP .J.n. jl nPm Pr". v DPq: "UAq , UAq , sA Di ̯Av sɤ q D, veA Z DA QAU P ä iP." 0ii WƪPq: "qAU, iP ivA AQAU gq q P, iP ãZA ƦAU PgAP C."

 

Wƪa e: "m m, ve ƦAUZ sA iP MP m evƯ, gg mP Qw D euA0ii, PAm 0i PZ Nm". PAPAv s zĸ P ƨsv A vĪiA DvA PA DۯA.

 

qA sVA i0iisP i ãAv. "EAlg- PAPAv e0ii, EAVAv Wvv, iVg PAQ QvP PAP e0ii? CvA A 0i.P. 0ii 0i.J.J. Z eg vA0ii vf PAQ Pu Gv." CA Ci vmAa DZ AUqZ D.

 

ĸ Pqg vAZ UA sAPq PAQ GA evv. EA EAV QvA D0iA, PAQ vv. v PgZ ļ 0ii, JP zĸP ļZ "AU g JAz", "l֯ J?" ļ0iii ZZ D. A0ii Udgw0ii vAZ. QvA0ii P PAv vAZA, "Pêi Z, g Z' qѣAv. APA vAZ sZ Ci D. PqgAP0ii CZ PAPZ Ci Dį vg QvA gA DA?

 

j v s GA e0ii vg v sa w eu0ii DAP e0ii. PAQ s sPv xqAZ vAqg G. PUA vA, EUeAv ɪiAAv, gr0i, në0ii PAPZ Zq DA Zq g eA e0ii. U PAQ sA sA C zsq 0ii PgAP e0ii Q 0iA C WgA, iVg D gA xA PAQZ GA e0ii. D PAQ DAZ qA e0ii. PAQ Cg DA.

 

-s qz, P, A.

 

 
Please feel free to send your comments on this article to taaraam@mangalorean.com

 
 
Privacy  |  Terms and Conditions  |  Tell your Friend  |  Contact Us  |  Join Us  |  Home    
Site designed and maintained by Mangalore Media Company