Sign-In:  
New Member: sandra sequeira, UK | Join Now! |

Feb 09, 2016
QAZg S, De s ø
 

QAZg S, De s ø

 

DAiigZ ø, QAAP zê AgAv iU geg e zg D PmA A i eɪu ɪţ AvƸ A D̸. PA eg sUA Wɪ GmAZ wP Dg ig ø. PuA aAvįA zɪa DAAii Sɼ̼A vZ AgAv ewv u. dg euA Dį vg PAAii vj D zsjP A Wrv DqEv Pu. De D P sZ ø uAV?

 

WqA QvA:

 

Aga 14 vjP, A ø e C WgA zgAZ eɪa vAiigAii Pg Dۣ v U g, PuAZ Aw aAwvİ vA gAPļ Wrv. U Q dAUP RAwg W Ue. w e߸ įVZ Dqgñ ƣɹZg Pɯ . v APvg Pɯ . zɪ gZ eZ edZg GmA z. U Agg v x m sA Rgg Gi̼ edZ v PvjA z. PuP Pe zS eAii? PuZA gUv RvvA eAii? Qøۣ DiA PʯA JP ǯP igg zĸ ǯ zP. De D vA Pɯ AAi Di ø A ļ?

 

 

DA QvA PɯA?:

 

Dqgñ ƣɹZg e DAị Vz U P įg gegg dAP U. ƣɹP P sm PgAP U. zɪ gZ e, DA vP zsA PqAP D Swg KP Rgg į edP vAvgZ A Pɯ. vP PAAii Pgu ۣ Rgg igį, u De ʥs vAvg Pg Dgå iAqģ Zƫ gA iU geg P DA eɫv edSwg D vg iAZ ƣɹP Pv PuZ gU Zq eAii? PuZA gUv Rvv eAii? dg QZ Rg U Dƣ vZ m Pg v RArv edZ Rgg Gi̼ EifZ v Pw ɪ U gw? PAvZg e ɪ iˣ gw? PɢAPZ . Z z Wɪ RAq PgAP Qù P JPAAii eA g e.

 

Pu dg D?:

 

g U Qù P DA Su eɪu q įg ƣ DAi. zjP sڤA ü Pq . vt A Wrv RAq Pg Swg D ü įg igg x A DgAs Pɯ. AiĪP, AiĪw, irA, DQøA gdPgt, mA Z wv zsjP s, mA Z wv Qù sqj xAAig ƣɹg e RAq PgAP dg D. g DQøA gePjtAu Di vAZ Ag Pg sAi. vA Di Qù sA s AV įgAv wsl P . u AQ xAAig KP GuA u sUۯ. EvA Wqj D zsjP Sɰ PP sdu A AP Av e. Di PAPAv g ĺ Ĥ Dv. q Wv Dv, Ư AU ArP e v Qv PAPAv Ĥ v Wq RAAig D? vj P D zɪZA Ag Av Pgۣ Ƹ e. D vAZ wsl vtA zPʯA.

 

 

GAv QvA WqA?

 

Īig Aea AZ g, z dį P AVA vø PgAP u Pg DAi, v ɼA xAAig WqAP e eA Wrv WqA. ǰø D DPg ZA AiĪu W. iˣt iU Pg D wslPgAP vt vAZA wsl q zsA jA PɯA. D xqZ Wq Qù PZ fuAv ievA Wrv WqA. g duA gm Pɯ, "vī vĪi eUg v Pv. ǰAZ ig SA D vAiig DA. D P xAAig ƣ vAa PĪi AP U D Rg QA u P ïU.

 

Pu?

 

P ƣ DۣAZ n g Pg v jA Pgģ DAi ǰ. DvA AUg "vī xAAig Ƹ" A Pl Azs eA. ǰA PP nAiĤ igAP g PɯA. AiiAP ǰAZ nA AZA Swg xq AiĪPA ǰAZ wP e A g PɯA. wvg dg e P įg ƯZ Unvg ñ e e. vj g duA WuAv dPi eA. vAvA KP zjP sAii vAZ vA q WAiİA. wvAZ AAii PP v AAZ v PA. gU vAZ PrZ gA ۯ. PZg AAii DA, gǣ D AQ vt Dq W UqA g PɯA. UAZ A qAP g Pɯ. D xAAii dg D P g PAP U e. vj D zsjP Sɰ Av e. zê vAZ D u aAvģ Uɯ Rz g q. wvAZ AAii P 144 AUgAv ej PɯA. sg vmAP ǰA A Pɯ.

 

 

zĸ ø:

 

P 144 ejAv D u Uv Dj UeAv PA 6 gA v RAq Pg ƸAP UeUgAP Dzñ DAi. DA D AqAv PA jA S۪i W wslAv v Wv. g UeA P AvA D vPP sAzģ wsl Pɯ. u g UeA zjP s sAii AiA v. AiĪP D UeA EUeP gv . wvg RAAiV ZP Wr. ǰA w igAP g Pɯ. vA DqA P vAZ Aii svg igAP g PɯA. ǰAZ vAv PAmï ZPƣ DAi Pۣ jw vAv qAP ǰA U qAP g Pɯ. xq ǰA Pƣ vAZ wA Wɪ AiiAP vAZ zsjP sAP E̯ vg jUƣ igA z ng v Pe PqA. d CP ǰ j sUA.

 

gAP QvP A Pɯ?:

 

g Ue x Īig 170 PP A Pɯ. wvg ǰAP zs ļA . mɣ Zƣ AivɯA xqAP QøA PguP A Pɯ. JP AiĪP zq Ļ x UAv D P D. vPAii Cgɸ PgAP n D Rg DAiAP Ľ. xq qɸ e Wg zƣ Dj vAZ Aii Js L Dg W A PgAP Dzñ Dİ Rg DAiAP ļ. xq UeZ AA ǰAP EUeAv wslAP DįAa A ǰAP ê vAZ Js L Dg WAP Pg .

 

DA QvP D xAAii?:

 

Di Qù P zsA JPm g sj A Gvg. JPP Ƹg, UA fz, sgƣ D. JP g e A eAii߸A vZ AAii zsg q g. AiiA Swg Pi Pg DA ĺ Pi PɯA u A eq zAv vA. dģ j D Di PAPAv ie ɪPAP vA QwA Sɼ̼A. vtA vAZ fê jg W D sUAP Wƪ sAiP zê gPۯ u ie ɪ PgۯAP P x Az ļ ļ A DA euA. Dg e, zsjP sAA vAZ g AiiA ǰAZ ig Pɯ, vj D zsjP Sɰ, RAAij Av. De DQ 24 vm D PAZ ZP ۣ eʯAv m Swg gPƣ Dv. QvP D zsjP Sɰ vAPA sAii qAP DP ev. dg KP g Aw PAAii Pg Aq vg AizƼ vP sAii qAP D Qv ZqA Pu. vg wA zê AgA GgA DįAP eʯAv gAP qAV? vg Z DU e D Sg Aiww? aAvģ Aii! s Aǣ DAiij zò DQ eʯZA v Svv APA Aii Pz? JP ǯP iv DP zPAii u۰A De vAZ zƤ zƼA x zA zSAP Pz Ÿģ Prv? D DAZ DAii ev "iP QvP Gj" u AV? DA vg "vī vĪi ɯZ U Pg, d vīA vĪ Pɯ j", P Cx AV?

 

izsiAZ v:

 

A gAPļ jw AUgAv WqA, Zqv AUUg UAAv Dv D Wrv vAPA e AAiiZA vgu GAiA DۯA. u D izsiZ Ev zsg D vv R U AgP RA nA gAv. vtA vAZ fê jg W Pɰ ɪ PuAZ v. vj xqA izsiAP PɯA "DiA ǰA igۣ vī RAAii Dv, DvA vī QvP AU DAiiv?" Pe e zS izsiZAP zsĸuA DAiAP ļۣ. D eP gPAP zsjP Sg AiãAv vg izsiZAP PuA gPA? u izsi Sɼ v ø. De izsi EvA vg A PuAZ AZA AAii.

 

-Aim gg, Azg, AUg

 
Please feel free to send your comments on this article to taaraam@mangalorean.com

 
 
Privacy  |  Terms and Conditions  |  Tell your Friend  |  Contact Us  |  Join Us  |  Home    
Site designed and maintained by Mangalore Media Company